about_title_icon

คณะกรรมการบริหารสมาคม

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมฯ
 

นายเลิศ  นิตย์ธีรานนท์ อุปนายกและเหรัญญิก

 

นายธนฑิตย์  รักตะบุตร  เลขาธิการ

 

นายพสุ  ณ เชียงใหม่ กรรมการและนายทะเบียน

 

นายไพโรจน์  มาอยู่ดี กรรมการและปฏิคม

 

นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ

 

นายทวีศิลป์  คำนวน กรรมการ

 

นายติณณ์  เผ่าวงศากุล กรรมการ

 

นายแพทย์สุพรชัย  กองพัฒนากูล กรรมการ

 

นายอาคม  จันทร์โต กรรมการ

 

นายอำนาจ  นาคละออ กรรมการ

 

นายอิศเรศ  จิราธิวัฒน์  กรรมการ

 

นางสาวจตุพร  เหมวรรโณ  กรรมการ

 

นายธนา  สินประสาธน์   กรรมการ