ประกาศเรียกตัว

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชน และเยาวชน

1 June 2022

ยุวชนหญิง อายุ 12-14 ปี

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

ด.ญ.พรปภัทร สว่างศรี

-29

2

ด.ญ.อริสา แซ่ลี้

-33

3

ด.ญ.ทอสิริ  สิงห์ทอง

-37

4

ด.ญ.ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ

-41

5

ด.ญ.ญาดา แสงทอง

-44

6

ด.ญ.ณัฐณิชา สายเมือง

-47

7

ด.ญ.ปานบัว โมรมัต

-51

8

ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี

-55

9

ด.ญ.ขวัญข้าว สุขเงิน

-59

10

ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ

+59

 

ยุวชนชาย อายุ 12-14 ปี

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

ด.ช.ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน

-33

2

ด.ช.นิติภูมิ ไชยโยธา

-37

3

ด.ช.ภูริช หมัดสะมัน

-41

4

ด.ช.ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์

-45

5

ด.ช.พงศกร ผาหลัก

-49

6

ด.ช.ธนภูมิ เฟื่องน้อย

-53

7

ด.ช.นิติพัฒน์ อามาตมนตรี

-57

8

ด.ช.ฐิติกร อาจเอื้อ

-61

9

ด.ช.พัสกร กลางหนองแสง

-65

10

ด.ช.ณัฐพัฒน์ มีสุข

+65

 

เยาวชนหญิง อายุ 15-17 ปี

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

รุ่นน้ำหนัก

1

น.ส.ฐานิดา ยืนยง

17

-42

2

น.ส.ณัฐกมล วาสนา

17

-44

3

น.ส.พัชร์กัญน์ พูลเกิด

16

-46

4

น.ส.กมลชนก สีเคน

16

-49

5

น.ส.นัชชา โสตถิเศรษฐ์

15

-52

6

น.ส.นฤมล ครจงโก

15

-55

7

น.ส.ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ

17

-59

8

น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ์

17

-63

9

น.ส.กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น

15

-68

10

น.ส.มณีวรรณ วะโรรส

17

+68

                                                                          

เยาวชนชาย อายุ 15-17 ปี

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

รุ่นน้ำหนัก

1

นายวิศวกร ใจชู

16

-45

2

นายพรภวิษย์ โตรื่น

16

-48

3

นายอิทธิพร สินสังข์

17

-51

4

นายธนพนธ์ สัตยบัณฑิต

16

-55

5

นายบัลลังก์ ทับทิมเเดง

17

-59

6

นายเซราฟิน โซโต้ โรตริเกซ์

16

-63

7

นายศุภวิชญ์ สุขเอม

16

-68

8

นายธีรเมธ นาคเอี่ยม

17

-73

9

นายดนัยภัทร อินทรสมบัติ

17

-78

10

นายรวัฒน์ มูลมะณี

16

+78

 

                              ในการนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวแข่งขันในรอบสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวข้างต้น  ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยใช้เกราะไฟฟ้า KPNP ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬานำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย

เอกสาร