ประกาศเรียกตัว

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ยุวชน - เยาวชน ชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลก

14 June 2022

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships

ยุวชนหญิง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

ด.ญ.อริสา แซ่ลี้

-33

2

ด.ญ.ทอสิริ  สิงห์ทอง

-37

3

ด.ญ.ญาดา แสงทอง

-44

4

ด.ญ.ณัฐณิชา สายเมือง

-47

5

ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ

+59

ยุวชนชาย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

ด.ช.นิติภูมิ ไชยโยธา

-37

2

ด.ช.ภูริช หมัดสะมัน

-41

3

ด.ช.ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์

-45

4

ด.ช.ธนภูมิ เฟื่องน้อย

-53

5

ด.ช.นิติพัฒน์ อามาตมนตรี

-57

 รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships

เยาวชนหญิง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

น.ส.ฐานิตา ยืนยง

-42

2

น.ส.ณัฐกมล วาสนา

-44

3

น.ส.พัชร์กัญน์ พูลเกิด

-46

4

น.ส.กมลชนก สีเคน

-49

5

น.ส.ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ

-59

เยาวชนชาย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

นายพรภวิษย์ โตรื่น

-48

2

นายอิทธิพร สินสังข์

-51

3

นายธนพนธ์ สัตยบัณฑิต

-55

4

นายบัลลังก์ ทับทิมเเดง

-59

5

นายศุภวิชญ์ สุขเอม

-68

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships

ยุวชนหญิง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

ด.ญ.พรปภัทร สว่างศรี

-29

2

ด.ญ.ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ

-41

3

ด.ญ.ปานบัว โมรมัต

-51

4

ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี

-55

5

ด.ญ.ขวัญข้าว สุขเงิน

-59

 ยุวชนชาย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

ด.ช.ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน

-33

2

ด.ช.พงศกร ผาหลัก

-49

3

ด.ช.ฐิติกร อาจเอื้อ

-61

4

ด.ช.พัสกร กลางหนองแสง

-65

5

ด.ช.ณัฐพัฒน์ มีสุข

+65

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships

เยาวชนหญิง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

น.ส.นัชชา โสตถิเศรษฐ์

-52

2

น.ส.นฤมล ครจงโก

-55

3

น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ์

-63

4

น.ส.กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น

-68

5

น.ส.มณีวรรณ วะโรรส

+68

เยาวชนชาย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รุ่นน้ำหนัก

1

นายวิศวกร ใจชู

-45

2

นายเซราฟิน โซโต้ โรตริเกซ์

-63

3

นายธีรเมธ นาคเอี่ยม

-73

4

นายดนัยภัทร อินทรสมบัติ

-78

5

นายรวัฒน์ มูลมะณี

+78

 

        ในการนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยโดยนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships และ Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships จะเก็บตัวฝึกซ้อมและพักที่สมาคมฯ โดยให้จัดเตรียมเครื่องนอน อุปกรณ์ฝึกซ้อมเช้า – เย็น และของใช้ส่วนตัวมาด้วย  

สำหรับนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships และ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships ในช่วงนี้จะฝึกซ้อมแบบไปกลับเฉพาะรอบเย็นอย่างเดียวเท่านั้น ขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ผู้ฝึกสอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว และขอให้นักกีฬาทุกคนนำชุดตรวจ ATK
ของตัวเองมาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                              ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565

                            สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

เอกสาร