เกี่ยวกับสมาคม

ABOUT

ประวัติสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย


ประเทศไทย เริ่มรู้จักกีฬาเทควันโดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2508 โดยคณาจารย์จากสาธารณรัฐ เกาหลีจำนวน 6 ท่าน ได้เดินทางมาทำการสอนเทควันโดให้กับทหารสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้ง ฐานทัพอยู่ในประเทศไทย ในเวลานั้น เพื่อทำการรบในสงครามเวียดนามได้แก่ที่ ตาคลี (นครสวรรค์) นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และที่สัตหีบ ท่านอาจารย์เหล่านั้นได้เปิด สอนเทควันโดให้กับประชาชนทั่วไปด้วย บางท่านได้มาทำการสอนอยู่ที่สโมสร Y.M.C.A. ราชกรีฑาสโมสร และโรงยิมหลังโรงหนังลิโด สยามสแควร์ แต่เมื่อกองทัพสหรัฐถอนตัวออก จากประเทศไทย อาจารย์ทั้งหมดก็ได้ย้ายออกไปจากประเทศไทยด้วย จนถึงปี พ.ศ. 2516 อาจารย์ ซองคิยอง จึงได้รับมอบหมายจากสมาคมเทควันโดแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ให้ เดินทางมาเปิดสอนเทควันโดที่ราชกรีฑาสโมสรและในปี พ.ศ. 2519 ได้เปิดสำนักขึ้น อาจารย์ซองได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรยังสถาบันหลายแห่ง เช่น โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นต้น

ขณะนั้นมีผู้ฝึกวิชาเทควันโดรวมกัน ประมาณ 5,000 คน ในปี พ.ศ. 2521 จึงได้ก่อตั้ง สมาคมส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวเทควันโดขึ้น ซึ่งสมาชิกได้มีมติเลือกคุณสรยุทธ์ ปัทมินทรวิภาส เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก สมาคมฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมเทควันโด แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2528 และเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์เทควันโดโลก สหพันธ์ เทควันโดเอเชีย สหพันธ์เทควันโดอาเซียน และเป็นสมาคมภายใต้การรับรองของ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้สร้างเกียรติประวัติให้แก่กีฬาเทควันโดไทย

เป็นอย่างมาก เช่น ในกีฬาโอลิปิกเกมส์ สามารถสร้างเหรียญประวัติศาสตร์แก่วงการ เทควันโดไทย เหรียญทองแดงจากเยาวภา บูรพลชัย และเหรียญเงินจาก บุตรี เผือดผ่อง ล่าสุดเหรียญทองแรกของประวัติศาสตร์ไทยในกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ จาก วรวงษ์ พงษ์พานิช และในกีฬาระดับโลกอีกมากมาย

การบริหารงานของสมาคมฯ เป็นไปตามความโปร่งใส บริหารงานอย่างมืออาชีพ ยิ่งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานควบคุม เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จากการที่มีผลงานต่อเนื่อง กกท. ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้สมาคมฯ สำหรับฝึกซ้อม ทั้งมีความสะดวกและทันสมัย เป็นเอกเทศ

รายนามนายกสมาคมส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวเทควันโด

 1. คุณสรยุทธ์ ปัทมินทรวิภาส (พ.ศ. 2521 - 2522)
 2. พ.ท.กุศล อิศรางกูร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2523 - 2526)
 3. คุณอาณัฐชัย รัตตกุล (พ.ศ. 2527 - 2528)

รายนามนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 1. คุณอาณัฐชัย รัตตกุล (พ.ศ. 2528 - 2529)
 2. คุณมัลลิกา ขัมพานนท์ (พ.ศ. 2530 - 2535)
 3. พล.ต.อ.ชุมพล อัตถศาสตร์ (พ.ศ. 2536 - 2543)
 4. คุณธวัชชัย สัจจกุล (พ.ศ. 2544 - 2547)
 5. ดร.ณัฐ อินทปาณ (พ.ศ. 2548 - 2549)
 6. ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)


วิสัยทัศน์


ด้านพัฒนากีฬาเทควันโดในประเทศไทย

ทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย มีเจตนารมณ์ในการพัฒนากีฬาเทควันโดของไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังนี้

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการสมาคมฯ ให้ดียิ่งขึ้น
 • พัฒนาระบบตัดสินและกติกาการแข่งขันให้สอดคล้องกับสมาพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo / WT)
 • นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
 • พัฒนาทักษะและมิติทางการกีฬาของนักกีฬาให้หลากหลายและเข้มข้นขึ้น
 • มุ่งหน้าสู่เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค

ด้านนโยบายการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

เพื่อให้เกิดนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีคุณภาพแก่ประเทศ ทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย มีนโยบายสรรหานักกีฬามาเติมเต็ม โดยเน้นความโปร่งใสยุติธรรม 3 มิติ คือ

 1. มิติของนักกีฬา นักกีฬาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ของสมาคมฯ และการแข่งขันต่าง ๆ การคัดตัวนักกีฬา ต้องโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติ
 2. มิติของกรรมการผู้ตัดสิน ต้องเพียบพร้อมด้วยทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการตัดสิน
 3. มิติของระบบการจัดการแข่งขัน ระบบการแข่งขันที่สามารถตรวจสอบได้เป็นที่ไว้วางใจทุกฝ่าย การจัดสายการแข่งขัน การคัดเลือกผู้ตัดสิน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม


คณะกรรมการบริหารสมาคม

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์

นายกสมาคมฯ

นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์

อุปนายกคนที่ 1 และเหรัญญิก

นายธนา สินประสาธน์

อุปนายกคนที่ 2

นายธนฑิตย์ รักตะบุตร

เลขาธิการ

นายพสุ ณ เชียงใหม่

กรรมการและนายทะเบียน

นายไพโรจน์ มาอยู่ดี

กรรมการและปฏิคม

นายทวีศิลป์ คำนวน

กรรมการ

นายติณณ์ เผ่าวงศากุล

กรรมการ

นายอาคม จันทร์โต

กรรมการ

น.ส.จตุพร เหมวรรโณ

กรรมการ

นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์

กรรมการ

นายบัญชา บุญตานนท์

กรรมการ

น.ส.พีรญา เชี่ยวสกุล

กรรมการ

นางตระการตา ศรีวิกรม์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายอดิศร มิษเกตุ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร.ฐิศิรักษ์ สู้ณรงค์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

เจ้าหน้าที่สมาคม

น.ส.รุ่งนภา ไกรปัญญาพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

น.ส.ทิพย์วรรณ ราชมี

ผู้ประสานงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

นางรสสุคนธ์ ไชยภาณุรักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางปัทมาพร แม็คไบร์ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน

นายพัฒนศิลป์ มูซอ

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.