ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ รุ่นเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

11 มีนาคม 2021

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภท ประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ ในรุ่นเยาวชน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆประจำปี 2564 ตามความทราบแล้วนั้น

ในการน้ี สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี

เยาวชนชาย

1. นายกรัญญู อ่อนนางาม
2. นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง 
3. นายณฐัพชัร แก้วกัน
4. นายสรวศิ คงตุด
5. นายณฎัฐชัย สุทา
6. นายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ

เยาวชนหญิง

1.น.ส.ณฐักฤตา ปิ่นอมร
2. น.ส.รัชฎาวลัย์ ตะเพียนทอง
3. น.ส.สิริยาพร แสงช่วง
4. น.ส.ศศิภา ชูผล

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อฝึกซ้อมและรับทราบตารางการฝึกซ้อม ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.