ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ รุ่นยุวชน และ รุ่นประชาชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

15 มีนาคม 2021

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ ในรุ่นยุวชน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการต่างๆประจาปี 2564 ตามความทราบแล้วนั้น ในการน้ี สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายช่ือนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี

ยุวชนชาย

1. ด.ช.ศุภณัฐ เรืองดำ
2. ด.ช.มีรัชต์ ดาทอง
3. ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ
4. ด.ช.นิธิกร ยิ้มประเสริฐ

ยุวชนหญิง

1. ด.ญ.ทิฆัมพร ขอเจริญสุข
2. ด.ญ.ณิฌา ท้าวสกุล
3. ด.ญ.สาริศา นาคเกษม

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวรอบแรกให้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 แบบ Swab Test ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และนาผลแนบผ่านลิงก์การสมัคร ดังนี้ https://forms.gle/39vMLaoNTdXZ4Fec9 ทั้งนี้ให้นำมาแสดงในวันคัดเลือกตัวรอบที่สองในวันเสาร์ท่ี 20 มีนาคม2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนยฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ประกาศเลื่อนเวลาคัดตัว

เลื่อนเวลาคัดตัวนักกีฬาเป็น 15.00 น.

--------

ประกาศรุ่นประชาชน

ประชาชนชาย

1. นายจิระพงศ์ เขตหลัก
2. นายชุติพนธ์ ปันซุน
3. นายสิปปกร เวชกรปฏิวงศ์
4. นายชวลิต โขพนะ
5. นายวรพล เซี่ยงหลิว

ประชาชนหญิง

1. น.ส.นภสัสร ปิตินานนท์
2. น.ส.รดาพร แซ่พู่
3. น.ส.พิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์
4. น.ส.อรนวีย์ ศรีสหกิจ
5. น.ส.ธัญสินี มุขดา
6. น.ส.เพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อม และรับทราบตารางการฝึกซ้อม ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.