ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่รุ่นยุวชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

23 มีนาคม 2021

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครนักกีฬาเทควันโดประเภทประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ ในรุ่นยุวชน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการต่างๆประจาปี 2564 ตามความทราบแล้วนั้นในการน้ี สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายช่ือนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี

ยุวชนชาย

1. ด.ช.ศุภณัฐ เรืองดำ
2. ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ
3. ด.ช.นิธิกร ยิ้มประเสริฐ

ยุวชนหญิง

1. ด.ญ.ทิฆัมพร ขอเจริญสุข
2. ด.ญ.ณิฌา ท้าวสกุล

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อม และรับทราบตารางการฝึกซ้อม ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.