ประกาศระเบียบการย้ายสังกัดโดจัง

23 มีนาคม 2021

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการขอย้ายสังกัดโดจังในระบบ GMS มีดังต่อไปนี้

1. การขอย้ายสังกัดโดจังสามารถส่งคาขอให้สมาคมได้ไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมการขอย้าย คร้ังละ 50 บาทต่อ 1 หมายเลขสมาชิก โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB) หมายเลข 014-9-27437-5 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

2. การขอย้ายสังกัดโดจังต้องทำก่อนการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 เดือน

3. สมาคมจะดำเนินการย้ายสังกัดโดจัง หลังจากได้รับใบคำขอย้ายสังกัดภายในระยะเวลา 1 เดือน

4. ในใบคำขอย้ายสังกัดโดจังจะต้องมีลายเซ็นของต้นสังกัดและปลายทางสังกัด

5. ผู้มีสิทธิ์เซ็นต์ในส่วนของต้นสังกัดและปลายทางสังกัด จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนานเต็มในโดจังนั้น ๆ ซึ่งก็คือ ผู้ขึ้นทะเบียนโดจัง

6. กรณีที่จะย้ายเข้าหรือย้ายออกไม่สังกัดโดจังงหรือสังกัดไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ ให้ผู้ดำเนินเรื่องเซ็นต์ในส่วนของต้นสังกัดหรือปลายทางสังกัด

7. นักกีฬาที่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องด้วยตัวเอง นักกีฬาที่อายุตำ่กว่า 18 ปีให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินเรื่องแทน

8. หากตรวพบว่าเอกสารคำขอย้ายสังกัดโดจังเป็นเท็จ สมาคมมีสิทธิ์พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม

9. สมาคมมีสิทธ์ิปฏิเสธการขอย้ายสังกัดโดจังในกรณีที่ใบคำขอขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้

ส่งเอกสารและสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail : [email protected]

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.