โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค

28 ตุลาคม 2021

วันเวลาและสถานที่ อบรม

  • ภาค 1, 2 จ.ระยอง โรงแรมพลายพลัส ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2564
  • ภาค 5 จ.เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเป็นไปสถาณะการปัจจุบัน

สมัคร https://tkdthailand.simplycompete.com/events?eventType=All&invitationStatus=all&isArchived=false&pageNumber=1&itemsPerPage=12

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.