การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในปี พ.ศ.2565

9 พฤศจิกายน 2021

ตามที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  จะให้การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดในรายการที่สมาคมฯ พิจารณาแล้วว่ามีมาตรฐานตรงตามที่สมาคมฯ กำหนด  ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป  โดยรายการที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ จำนวนหนึ่ง  จะได้รับอนุญาตให้เก็บคะแนนสะสม  ซึ่งคะแนนสะสมนี้จะมีผลต่อการจัดอันดับนักกีฬาเทควันโดของไทย  เพื่อหามือวางอันดับและเพื่อพัฒนากีฬาเทควันโดของไทยในอนาคต  โดยการจัดอันดับนักกีฬานี้ จะอิงตามมาตรฐานการจัดอันดับนักกีฬาเทควันโดของสหพันธ์เทควันโดโลก (WT) โดยใช้ระบบ GMS ในการคำนวณคะแนนสะสมและจัดอันดับนักกีฬาเช่นเดียวกับ ที่สหพันธ์เทควันโดโลก (WT) ใช้

ในการนี้  ผู้จัดการแข่งขันในประเทศไทย  ที่ต้องการให้รายการของตนได้รับการรับรองจากสมาคมฯ จะต้องส่งแบบฟอร์มใบคำขอให้รับรองการจัดการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ ในใบคำขอให้ทางสมาคมฯ พิจารณา  โดยจัดส่งเอกสารให้ถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม  2564  ด้วยตนเอง,ทางอีเมล์  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น  เอกสารที่จัดส่งทางแฟกซ์ ทางสมาคมฯ จะไม่รับพิจารณา

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.