ขยายวันการส่งเอกสารการรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในปี พ.ศ.2565

22 ธันวาคม 2021

เดิมต้องจัดส่งเอกสารให้ถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ขอขยายเวลาจัดส่งเอกสารเป็นภายในวันที่ 20 มกราคม 2565

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.