การอบรม Kyorugi Referee Refresher Course 2022

17 กุมภาพันธ์ 2022

วันเวลาที่จัดการอบรม

               ระหว่างวันที่ 7 – 8  มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ในการอบรม

-            ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าอบรม Kyorugi Referee Refresher Course 2022

-            เป็นผู้ตัดสินที่เคยผ่านการอบรมและเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

-            เป็นผู้ตัดสินที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย คลาส IR, 1, 2, 3 และ P

การรับสมัคร

-            สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

-            100 คน

ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม

-            500 บาท

การแต่งกาย

-            แต่งกายโดยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

กำหนดการรับสมัคร

-            รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 (กรณีมีผู้ที่สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด จะปิดรับสมัครทันที)

หมายเหตุ

-            ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปหากผู้ตัดสินท่านใดไม่ผ่านการอบรม Kyorugi Referee Refresher Course 2022 จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามสมาคมฯได้

-            ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมเฉพาะวันแรกของการอบรมได้ในกรณีเป็นผู้ตัดสินคลาส IR

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.