ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชน และเยาวชน

1 มิถุนายน 2022

ยุวชนหญิง อายุ 12-14 ปี

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1ด.ญ.พรปภัทร สว่างศรี-29
2ด.ญ.อริสา แซ่ลี้-33
3ด.ญ.ทอสิริ  สิงห์ทอง-37
4ด.ญ.ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ-41
5ด.ญ.ญาดา แสงทอง-44
6ด.ญ.ณัฐณิชา สายเมือง-47
7ด.ญ.ปานบัว โมรมัต-51
8ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี-55
9ด.ญ.ขวัญข้าว สุขเงิน-59
10ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ+59

ยุวชนชาย อายุ 12-14 ปี

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1ด.ช.ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน-33
2ด.ช.นิติภูมิ ไชยโยธา-37
3ด.ช.ภูริช หมัดสะมัน-41
4ด.ช.ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์-45
5ด.ช.พงศกร ผาหลัก-49
6ด.ช.ธนภูมิ เฟื่องน้อย-53
7ด.ช.นิติพัฒน์ อามาตมนตรี-57
8ด.ช.ฐิติกร อาจเอื้อ-61
9ด.ช.พัสกร กลางหนองแสง-65
10ด.ช.ณัฐพัฒน์ มีสุข+65

เยาวชนหญิง อายุ 15-17 ปี

ลำดับชื่อ-นามสกุลอายุรุ่นน้ำหนัก
1น.ส.ฐานิดา ยืนยง17-42
2น.ส.ณัฐกมล วาสนา17-44
3น.ส.พัชร์กัญน์ พูลเกิด16-46
4น.ส.กมลชนก สีเคน16-49
5น.ส.นัชชา โสตถิเศรษฐ์15-52
6น.ส.นฤมล ครจงโก15-55
7น.ส.ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ17-59
8น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ์17-63
9น.ส.กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น15-68
10น.ส.มณีวรรณ วะโรรส17+68

เยาวชนชาย อายุ 15-17 ปี

ลำดับชื่อ-นามสกุลอายุรุ่นน้ำหนัก
1นายวิศวกร ใจชู16-45
2นายพรภวิษย์ โตรื่น16-48
3นายอิทธิพร สินสังข์17-51
4นายธนพนธ์ สัตยบัณฑิต16-55
5นายบัลลังก์ ทับทิมเเดง17-59
6นายเซราฟิน โซโต้ โรตริเกซ์16-63
7นายศุภวิชญ์ สุขเอม16-68
8นายธีรเมธ นาคเอี่ยม17-73
9นายดนัยภัทร อินทรสมบัติ17-78
10นายรวัฒน์ มูลมะณี16+78

                              ในการนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวแข่งขันในรอบสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวข้างต้น  ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยใช้เกราะไฟฟ้า KPNP ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬานำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.