ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ยุวชน – เยาวชน ชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลก

14 มิถุนายน 2022

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships

ยุวชนหญิง

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1ด.ญ.อริสา แซ่ลี้-33
2ด.ญ.ทอสิริ  สิงห์ทอง-37
3ด.ญ.ญาดา แสงทอง-44
4ด.ญ.ณัฐณิชา สายเมือง-47
5ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ+59

ยุวชนชาย

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1ด.ช.นิติภูมิ ไชยโยธา-37
2ด.ช.ภูริช หมัดสะมัน-41
3ด.ช.ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์-45
4ด.ช.ธนภูมิ เฟื่องน้อย-53
5ด.ช.นิติพัฒน์ อามาตมนตรี-57

 รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships

เยาวชนหญิง

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1น.ส.ฐานิตา ยืนยง-42
2น.ส.ณัฐกมล วาสนา-44
3น.ส.พัชร์กัญน์ พูลเกิด-46
4น.ส.กมลชนก สีเคน-49
5น.ส.ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ-59

เยาวชนชาย

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1นายพรภวิษย์ โตรื่น-48
2นายอิทธิพร สินสังข์-51
3นายธนพนธ์ สัตยบัณฑิต-55
4นายบัลลังก์ ทับทิมเเดง-59
5นายศุภวิชญ์ สุขเอม-68

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships

ยุวชนหญิง

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1ด.ญ.พรปภัทร สว่างศรี-29
2ด.ญ.ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ-41
3ด.ญ.ปานบัว โมรมัต-51
4ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี-55
5ด.ญ.ขวัญข้าว สุขเงิน-59

 ยุวชนชาย

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1ด.ช.ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน-33
2ด.ช.พงศกร ผาหลัก-49
3ด.ช.ฐิติกร อาจเอื้อ-61
4ด.ช.พัสกร กลางหนองแสง-65
5ด.ช.ณัฐพัฒน์ มีสุข+65

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships

เยาวชนหญิง

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1น.ส.นัชชา โสตถิเศรษฐ์-52
2น.ส.นฤมล ครจงโก-55
3น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ์-63
4น.ส.กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น-68
5น.ส.มณีวรรณ วะโรรส+68

เยาวชนชาย

ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นน้ำหนัก
1นายวิศวกร ใจชู-45
2นายเซราฟิน โซโต้ โรตริเกซ์-63
3นายธีรเมธ นาคเอี่ยม-73
4นายดนัยภัทร อินทรสมบัติ-78
5นายรวัฒน์ มูลมะณี+78

        ในการนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยโดยนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships และ Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships จะเก็บตัวฝึกซ้อมและพักที่สมาคมฯ โดยให้จัดเตรียมเครื่องนอน อุปกรณ์ฝึกซ้อมเช้า – เย็น และของใช้ส่วนตัวมาด้วย  

สำหรับนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships และ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships ในช่วงนี้จะฝึกซ้อมแบบไปกลับเฉพาะรอบเย็นอย่างเดียวเท่านั้น ขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ผู้ฝึกสอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว และขอให้นักกีฬาทุกคนนำชุดตรวจ ATK
ของตัวเองมาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.