แจ้งรายละเอียดการสมัครอบรม การอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022

26 สิงหาคม 2022

1. ขอให้ดำเนินชำระเงินค่าสมัครอบรม จำนวน 500 บาท โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อนายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ / หรือ นางปัทมาพร  แม็คไบร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย รามคำแหง เลขบัญชี   099-245246-0    และส่ง สลิปการโอนเงินพร้อมแจ้งหมายเลขGMS มาที่ E-mail :  [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565   เวลา 16.00 น.  (กรณีโอนเงินค่าสมัครแล้วจะไม่มีการโอนเงินคืนให้ในทุกกรณี) ทั้งนี้สมาคมฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ตลอดจนหลักฐานการโอนเงินชำระค่าสมัคร หาก คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือหลักฐานไม่ครบและไม่โอนเงินชำระค่าสมัครตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 2 กันยายน 2565  https://tkdthailand.simplycompete.com/eventDetails/11ed1460-02cc-9038-ad16-02919b45f425/5

2. หากผู้ผึกสอนท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครอบรมเพิ่มให้แจ้งหมายเลข GMS เข้ามาที่ E-mail : [email protected] ทางสมาคมฯพิจารณารับสมัครตามลำดับ

หมายเหตุ

- GMS ของผู้สมัครต้องอยู่ในสถานะ อนุมัติ

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.