การ ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

29 กันยายน 2022

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2565 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด 19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งได้ลงนามยกเลิกโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ 57 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงมีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการจัดการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่
ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  แต่ยังคงมาตรการบางส่วนไว้ตามเดิม เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนี้

1.         นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต้องส่งเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19

2.     กำหนดให้สนามแข่งขันมีทางเข้า และทางออกหนึ่งจุด โดยเข้าจากทางด้านหน้าฮอลล์เท่านั้น และอนุญาตให้เข้าสนามการแข่งขันได้ตั้งแต่ เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

3.     ก่อนเข้าสนามการแข่งขันให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง ผู้ตัดสิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่ นำผลตรวจ ATK  ที่ตรวจด้วยตัวเองหรือจากหน่วยงานทางการแพทย์ ระบุชื่อ-สกุลและวันที่ตรวจให้เรียบร้อย โดยนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจสอบหน้าสนามแข่งขัน โดยผลตรวจใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น

4.     มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าศูนย์การค้า และในบริเวณสนามการแข่งขันจะมีการวางเจลแอลกฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ

5.     ผู้ที่อยู่ในสนามแข่งขันจะต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขัน

6.     ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็น หากจำเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ
โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น  หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.