การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด

15 พฤศจิกายน 2022

ตามที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  จะให้การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬา
เทควันโดในรายการที่สมาคมฯ พิจารณาแล้วว่ามีมาตรฐานตรงตามที่สมาคมฯ กำหนด  ประจำปี 2566โดยรายการที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ จำนวนหนึ่ง  จะได้รับอนุญาตให้เก็บคะแนนสะสม  ซึ่งคะแนนสะสมนี้จะมีผลต่อการจัดอันดับนักกีฬาเทควันโดของไทย  เพื่อหามือวางอันดับและเพื่อพัฒนากีฬาเทควันโดของไทยในอนาคต  โดยการจัดอันดับนักกีฬานี้ จะอิงตามมาตรฐานการจัดอันดับนักกีฬาเทควันโดของสหพันธ์เทควันโดโลก (WT) โดยใช้ระบบ GMS ในการคำนวณคะแนนสะสมและจัดอันดับนักกีฬาเช่นเดียวกับ ที่สหพันธ์เทควันโดโลก (WT) ใช้

ในการนี้  ผู้จัดการแข่งขันในประเทศไทย  ที่ต้องการให้รายการของตนได้รับการรับรองจากสมาคมฯ จะต้องส่งแบบฟอร์มใบคำขอให้รับรองการจัดการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในใบคำขอให้ทางสมาคมฯ พิจารณา  โดยจัดส่งเอกสารให้ถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม  2565 ด้วยตนเอง ,ทางอีเมล์  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น  เอกสารที่จัดส่งทางแฟกซ์ ทางสมาคมฯ จะไม่รับพิจารณา

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.