การเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว เพิ่มเติม

1 เมษายน 2023

ตามประกาศสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เรื่องการเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ในรุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมการคัดเลือกตัว เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 นั้น

ในการนี้ เนื่องจากทางสหพันธ์เทควันโดโลก  ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬาในรุ่นยุวชนโดยใช้เกณฑ์ส่วนสูง  ดังนั้น เพื่อให้มีนักกีฬาในรุ่นยุวชนตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงขอเพิ่มเติมคุณสมบัติการเข้ารับการคัดเลือกของนักกีฬา เฉพาะในรุ่นยุวชน Cadetอายุ 12-14 ปี ที่มีผลงานเหรียญทองหรือเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันตามรายการที่สมาคมฯ กำหนด สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่สมาคมฯ ได้ประกาศไปแล้ว        

**หมายเหตุ**

นักกีฬาในรุ่นเยาวชน 15-17 ปี และรุ่นประชาชน  ยังคงใช้คุณสมบัติเดิมที่กำหนดไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   1 เมษายน  2566

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.