ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัว

18 เมษายน 2023

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว ดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 144-148 เซนติเมตร                                                                                              

 1. เด็กหญิงเกวริณ   ภู่ทอง
 2. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ พรชัยธรรมคุณ

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 148-152 เซนติเมตร                                                                               

 1. เด็กหญิงจิรปรียา ชินราช
 2. เด็กหญิงกัลยา  แก่นจันทร์
 3. เด็กหญิงนลินรัตน์ ทองเดช

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 152-156 เซนติเมตร

 1. เด็กหญิงกานติ์ชนิต มณีคำ
 2. เด็กหญิงชนัญญา วรรณคำ

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 156-160 เซนติเมตร

 1. เด็กหญิงกิตติมา เหลาริน
 2. เด็กหญิงณัฏฐวี  วงษ์ชู

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 160-164 เซนติเมตร

 1. เด็กหญิงภคมล  ขันคำ
 2. เด็กหญิงเบญญาภา บิณฑสูตร
 3. เด็กหญิงวรัญญา สีพา

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 164-168 เซนติเมตร

 1. เด็กหญิงจิดาภา  เงินบุคคล
 2. เด็กหญิงปิยฐกาญ พรมพันห่าง
 3. เด็กหญิงนภัสกร   ศรีติมงคล

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 168-172 เซนติเมตร

 1. เด็กหญิงโสพิศณัล ศรีสรรพ์
 2. เด็กหญิงธนภรณ์ สีโนราช

ยุวชนหญิง ส่วนสูง 172-176 เซนติเมตร

 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ
 2. เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์

ยุวชนชาย ส่วนสูงไม่เกิน 148 เซนติเมตร

 1. เด็กชายกวินท์   คิดสม
 2. เด็กชายภีมพัฒน์ ศรีวัฒนสิน

ยุวชนชาย ส่วนสูง 148-152 เซนติเมตร

 1. เด็กชายภัทรกิตติ์ สุขกิตติสิริวงศ์
 2. เด็กชายธีรนัยน์   แต้ตี่

ยุวชนชาย ส่วนสูง 152-156 เซนติเมตร

 1. เด็กชายกัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม

ยุวชนชาย ส่วนสูง 156-160 เซนติเมตร

 1. เด็กชายกีรติ    หยกพวง
 2. เด็กชายพีรพงศ์    นิลกุล
 3. เด็กชายไกรวิชญ์ หงส์ทอง

ยุวชนชาย ส่วนสูง 160-164 เซนติเมตร

 1. เด็กชายฟาริด    ตะกรุดนาค
 2. เด็กชายธีรเมธ    วรโคตร
 3. เด็กชายณฐวชรพล จันทร์ทิตย์

ยุวชนชาย ส่วนสูง 164-168 เซนติเมตร

 1. เด็กชายอนันตพงศ์ อัดสิ่น
 2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   สมานมิตร
 3. เด็กชายจารุเดช จันทร์ศรี

ยุวชนชาย ส่วนสูง 168-172 เซนติเมตร

 1. เด็กชายพงศกร    ผาหลัก
 2. เด็กชายณริศ    เพิ่มทรัพย์

ยุวชนชาย ส่วนสูง 172-176 เซนติเมตร

 1. เด็กชายอนันตสิน กาเจริญ
 2. เด็กชายยศอนันต์ แก้วประเสริฐ
 3. เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญช้าง
 4. เด็กชายธนคุณ  บุญคำ

ยุวชนชาย ส่วนสูง 176-180 เซนติเมตร

 1. เด็กชายชินภัทร  อุ่นเมือง
 2. เด็กชายกวีพัฒน์ สักเนตร

ยุวชนชาย ส่วนสูงเกิน 180 เซนติเมตร

 1. เด็กชายพศวีร์    มาลากุล

เยาวชนหญิง

 1. เด็กหญิงปานบัว โมรมัต
 2. นางสาวนัชชา โสตถิเศรษฐ์
 3. นางสาวนฤมล ครจงโก
 4. นางสาวสุจิรา วิทักษ์บุตร
 5. นางสาวกัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น
 6. นางสาวภาราดา  เหลืองแดง

เยาวชนชาย

 1. นายวิศวกร    ใจชู
 2. นายสรชัช      สวาศรี
 3. เด็กชายนิติพัฒน์ อามาตมนตรี
 4. เด็กชายธนภูมิ   เฟื่องน้อย
 5. นายธีรพงศ์   ธภัทรโชค
 6. นายศุภวิชญ์    สุขเอม
 7. นายยศกร    แก่นนาคำ
 8. นายณัฐพัฒน์   มีสุข
 9. นายภานุกูล พลนิกร

ประชาชนหญิง

 1. นางสาวศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ
 2. นางสาวชิดชนก   หมายเหนี่ยวกลาง
 3. นางสาววรัญญา   พัวเจร

ประชาชนชาย

 1. นายชยุต   โสภาภักดี
 2. นายนิธิกร   ลำเภา
 3. นายธนาธร   แซ่โจ
 4. นายนิโคล่า  โวลเป

โดยมีกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมดังต่อไปนี้

 1. นักกีฬารุ่นยุวชน ฝึกซ้อมเฉพาะช่วงเย็น เวลา 16.00-18.30 น. เท่านั้น (ไม่มีที่พักให้นักกีฬา)
  เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 ให้มารายงานตัว วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.
  (คัดตัววันที่ 30 มิถุนายน 2566)
 2. นักกีฬารุ่นเยาวชน ฝึกซ้อมช่วงเช้า เวลา 6.00-8.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00-18.30 น. (พักที่สมาคมฯ)
  เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤษภาคม 2566 ให้มารายงานตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. (คัดตัววันที่ 19 พฤษภาคม 2566)
 3. นักกีฬารุ่นประชาชน ฝึกซ้อมช่วงเช้าเวลา 6.00-8.00 น.และช่วงเย็นเวลา16.00-18.30 น. (พักที่สมาคมฯ) เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 ให้มารายงานตัววันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาในรุ่นเยาวชนและประชาชนจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวเพื่อเข้าพักที่ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย สำหรับนักกีฬาในรุ่นยุวชนให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมช่วงเย็นเท่านั้น ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมผู้ฝึกสอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่
มารายงานตัว

ประกาศ

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.