ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว( รุ่นยุวชน )

29 มิถุนายน 2023

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  ได้ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชน ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sarajevo 2023 World Taekwondo Cadet Championships และการแข่งขันรายการ 5th  Asian Cadet Taekwondo Championships นั้น

ในการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นน้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.)
1. ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ พรชัยธรรมคุณ 35-48 144-148
2. ด.ญ.จิรปรียา ชินราช 37-51 148-152
3. ด.ญ.วรัญญา สีพา 41-56 160-164
4. ด.ญ.นภัสกร  ศรีติมงคล 43-59 164-168
5. ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ 47-64 172-176
6. ด.ช.ธีรนัยน์  แต้ตี่ 35-48 148-152
7. ด.ช.กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม 37-51 152-156
8. ด.ช.กีรติ  หยกพวง 39-53 156-160
9. ด.ช.พงศกร ผาหลัก 45-61 168-172
10. ด.ช.ณัฐวัฒน์ บุญช้าง 47-64 172-176

เพิ่มเติมคู่ซ้อม (ไม่ส่งแข่งขัน)

  1. ด.ช.ธนคุณ        บุญคำ
  2. ด.ช.พศวีร์         มาลากุล

ในการนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566  เวลา 16.00 น.  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยโดยให้จัดเตรียมเครื่องนอน อุปกรณ์ฝึกซ้อมเช้า – เย็น และของใช้ส่วนตัวมาด้วย  และ ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่ามาส่งในวันรายงานตัว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เอกสารพาสปอร์ทตัวจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ (ขอได้ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอ ที่นักกีฬาอาศัยอยู่) พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
  3. เอกสารรับรองจากสถานศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  4. สำเนาสูติบัติของนักกีฬา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อและแม่ พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
  5. รูปถ่ายพื้นหลังขาวขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป
  6. Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของนักกีฬา หรือผู้ปกครอง (ฉบับภาษาอังกฤษ)

***หมายเหตุ***

ในกรณีที่นักกีฬา หรือผู้ปกครอง มีการเปลี่ยนชื่อสกุล ในทุกกรณี ขอให้ให้แนบเอกสาร พร้อมแปลภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อย

 

ประกาศรายชื่อนักกีฬายุวชน 2566

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.