ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ในรุ่นยุวชนและเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือก

27 กรกฎาคม 2023

 

 ตามที่  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  ได้ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ในรุ่นยุวชนและเยาวชน เพื่อคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 7th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships และ รายการ 5th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships ในระหว่างวันที่     25 – 26 กรกฎาคม 2566 นั้น
  ในการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว ดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ประเภทยุวชน
 1.  ด.ช.นิธิกร ยิ้มประเสริฐ
 2.  ด.ช.พงศกร ทองดี
 3.  ด.ช.กมลเทพ สนธิเณร
 4.  ด.ช.มนัสวิน เรืองดำ
 5.  ด.ช.พวัสส์ พัชรพงศ์ศิริ
 6.  ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ
 7.  ด.ญ.ปูริดา ศิลาอ่อน
 8.  ด.ญ.สุชานันท์ อินทร์แจ้ง
 9.  ด.ญ.สุกฤตตา ปัญญาไตรรัตน์
 10.  ด.ญ.มนันย์ ทองบ้านบ่อ
 11.  ด.ญ.ณัฐนรี คำสอาด
ประเภทเยาวชน
 1.  นายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ
 2.  นายนาวิน ปินฑะสูตร
 3.  นายธนันท์พงศ์ หวงสุวรรณากร
 4.  นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร
 5.  นายรัชพล ใยบัว
 6.  นายทินภัทร วิสุทธิ์สมุทร
 7.  น.ส.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ
 8.  น.ส.ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์
 9.  น.ส.ชลกร ชยวัฑโฒ
 10.  น.ส.สีน้ำ รักษ์ภู
 11. น.ส.ณิฌาท้าวสกุล
  ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อม ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  เวลา 14.30 น.  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยจะฝึกซ้อมเฉพาะ ช่วงเย็น ไม่มีที่พักให้ ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมผู้ฝึกสอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ประกาศ

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.