การอบรม Poomsae Coach License Seminar 2023

4 สิงหาคม 2023

กำหนดการอบรม

ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566

สถานที่อบรม

  • ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

  1. มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 2 ขึ้นไป
  2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

  • รับสมัคร 80 คน

การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 6 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท

การแต่งกาย

  • แต่งกายโดยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

***หมายเหตุ***

  • กรณีผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ Poomsae Coach License 2 ปี ไม่นับปีที่อบรม

 

 

ประกาศ

สมัคร

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.