1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 1 Nongkhai (T6)

2 กุมภาพันธ์ 2024

1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 1 (T6)

ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑  จังหวัดหนองคาย

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

 

การรับสมัคร

    • ผ่านระบบ TMS ตั้งแต่วันที่ 5 - 14  กุมภาพันธ์ 2567

***หมายเหตุ***

  • การแข่งขันรายการนี้หากมีจำนวนนักกีฬาตั้งแต่ 600 คน จะทำการแข่งขัน 3 วัน (วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567)
  • หากมีจำนวนนักกีฬาน้อยกว่า 600 คน จะทำการแข่งขัน 2 วัน (วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567)
  • กำหนดการต่างๆ จะประกาศหลังปิดรับสมัคร 2 วัน

ระเบียบการแข่งขัน 

สมัครแข่งขัน

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.