ระเบียบการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 2 (T6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 มีนาคม 2024

1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 2 Ayutthaya (T6)

 

วันแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขัน:

ในระหว่างวันที่  3 – 4 เมษายน 2567    ณ The Hall ชั้น 2  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและวิธีการสมัคร

วิธีการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ในแต่ละรุ่นจะจัดการแข่งขันรุ่นละ 10 คน
 •  จะคัดเลือกจากนักกีฬาที่มีอันดับ Thailand Ranking ดีที่สุด 10 คน จากการยื่นความประสงค์ทั้งหมด
 •  รายการนี้จะใช้คะแนนอันดับ Thailand Ranking ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นเกณฑ์
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 19 มีนาคม 2567
 •  หากในรุ่นนั้นๆมีนักกีฬา ที่มีอันดับ Thailand Ranking เท่ากัน จะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่ยื่นความประสงค์เข้ามาก่อนโดยยึดเวลาในระบบ TMS เป็นหลัก หากเวลาเท่ากันจะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่สมัคร TMS ก่อนได้สิทธิ์
 •  หากในรุ่นนั้นๆมีนักกีฬา ที่มีอันดับ Thailand Ranking สมัครมาไม่ถึง 10 คน จะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่ไม่มีอันดับ Thailand Ranking ที่ยื่นความประสงค์เข้ามาก่อนโดยยึดเวลาในระบบ TMS เป็นหลัก

การรับสมัครและขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. นักกีฬายื่นความประสงค์สมัครแข่งขัน ในระบบ TMS วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. - วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 19 มีนาคม 2567
 3. นักกีฬา 10 อันดับแรกชำระค่าสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.และอัพโหลดสลิปหลักฐานการชำระค่าสมัคร หากไม่ชำระค่าสมัครหรืออัพโหลดสลิปหลักฐานการชำระค่าสมัคร จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้
 4. หากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตามประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 ไม่ชำระค่าสมัคร ให้มอบสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันให้กับลำดับถัดไป โดยสิทธิ์ลำดับถัดไปให้ให้ชำระค่าสมัคร ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. – 16.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ TMS
 5. ในกรณีนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากนักกีฬาไม่มาทำการแข่งขัน จะโดนลงโทษ (ติดโทษแบน) โดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขัน รายการ GRAND PRIX สนามถัดไป ไม่ว่านักกีฬาท่านนั้นจะมี Ranking ในลำดับใดก็ตาม ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด
 6. นักกีฬาและผู้ฝึกสอนประจำทีมจะต้องสังกัดโดจัง
 7. หากนักกีฬาในโดจังใดสมัครแข่งขันในรุ่นเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แยกทีมย่อยให้เรียบร้อย
  หากไม่แยกทีมย่อยมา ระบบจะแยกทีมให้โดยเรียงลำดับตามหมายเลข TMS ขึ้นก่อนเป็น A,B,C ตามลำดับ

***หมายเหตุ***

 • กำหนดการต่างๆ จะประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2567
 • การจับคู่สายการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมทุกรุ่นอายุใช้ระบบมือวาง 4 อันดับ ส่วนที่เหลือ Random (หากมีนักกีฬาอันดับ Thailand Ranking เท่ากัน จะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่ยื่นความประสงค์เข้ามาก่อนโดยยึดเวลาในระบบ TMS เป็นหลักหากเวลาเท่ากันจะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่สมัคร TMS ก่อนได้สิทธิ์ )
 • ให้ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ของโดจังเป็นผู้รับ ID Card โดยต้องลงชื่อในระเบียบปฏิบัติพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เพื่อสิทธิ์ของนักกีฬา, ของทีม ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้จัดการทีม

 

ระเบียบการแข่งขัน

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.