ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจำปี 2567

5 มีนาคม 2024

ตามที่  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  ได้ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ในรุ่นประชาชน เพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ประจำปี 2567  ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นั้น

ในการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว ดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นักกีฬาหญิง

 1. นางสาวพิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์
 2. นางสาวฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ
 3. นางสาวศศิภา  ชูผล
 4. นางสาวรัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง
 5. นางสาวชุติกาญจน์  ลาภนิตยพันธ์
 6. นางสาวธัญสินี มุขดา
 7. นางสาวนภัสสร ปิตินานนท์
 8. นางสาววัชรกุล ลิ้มจิตรกร
 9. นางสาวอรนวีย์ ศรีสหกิจ

นักกีฬาชาย

 1. นายณัฐพัชร แก้วกัน
 2. นายทินภัทร  วิสุทธิ์สมุทร
 3. นายธนา เขียวลายเลิศ
 4. นายจิระพงศ์ เขตหลัก
 5. นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง
 6. นายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ
 7. นายสิปปกร เวชกรปฏิวงศ์
 8. นายชุติพนธ์ ปันซุน
 9. นายณัฏฐชัย  สุทา
 10. นายวรพล เซี่ยงหลิว

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อม ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567  เวลา 09.30 น.  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมผู้ฝึกสอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

ประกาศ

 

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.