โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3

21 มีนาคม 2024

กำหนดการฝึกอบรมและสถานที่จัดการอบรม

-  ภาค 1,2  จ.ระยอง              โรงแรมพลายพลัส                        วันที่  24-26  มิถุนายน 2567

-  ภาค 3     จ.บุรีรัมย์              โรงแรมอัลวาเรซ                          วันที่  3-5  มิถุนายน 2567

-  ภาค 4     จ.สงขลา             โรงแรมบีพีสมิหลาบีช                  วันที่  29-31 กรกฎาคม 2567

-  ภาค 5     จ.เชียงใหม่          โรงแรมเชียงใหม่ออคิด               วันที่  6-8 พฤษภาคม 2567

กลุ่มผู้เข้าอบรม

  • นักเทควันโดผู้ที่สนใจที่จะเป็นกรรมการผู้ตัดสิน
  • บุคคลทั่วไปพิจารณาตามกรอบคุณสมบัติผู้ตัดสินสมาคมฯ
  • ผู้ตัดสินที่ยังไม่ผ่านการอบรม Refresher ในปีพ.ศ. 2566

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด สายดำดั้ง 1  เป็นต้นไป
  • เป็นผู้ตัดสินที่เคยผ่านการอบรมและเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าอบรม

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมภาคละ  35 คน

**หมายเหตุ**  มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินจากการเข้าฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  90 %

การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ TMS

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมอบรม

ค่าธรรมเนียมในการอบรม 500 บาท

 

ประกาศ

สมัคร 

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.