ระเบียบการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 Final (T10) จังหวัดนนนทบุรี

18 มิถุนายน 2024

1st  THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 Final

ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ในระหว่างวันที่ 20 - 21  กรกฎาคม 2567

 

วิธีการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

- ในแต่ละรุ่นจะจัดการแข่งขันรุ่นละ 8 คน
• จะคัดเลือกจากนักกีฬาที่มีอันดับ Thailand Ranking ดีที่สุด 8 คน จากการยื่นความประสงค์ทั้งหมด
• รายการนี้จะใช้คะแนนอันดับ Thailand Ranking ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นเกณฑ์
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 10 กรกฎาคม 2567
• หากในรุ่นนั้นๆมีนักกีฬา ที่มีอันดับ Thailand Ranking เท่ากัน จะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่ยื่นความประสงค์เข้ามาก่อนโดยยึดเวลาในระบบ TMS เป็นหลัก หากเวลาเท่ากันจะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่สมัคร TMS ก่อนได้สิทธิ์
• หากในรุ่นนั้นๆมีนักกีฬา ที่มีอันดับ Thailand Ranking สมัครมาไม่ถึง 8 คน จะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่ไม่มีอันดับ Thailand Ranking ที่ยื่นความประสงค์เข้ามาก่อนโดยยึดเวลาในระบบ TMS เป็นหลัก

 

การรับสมัครและขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นักกีฬายื่นความประสงค์สมัครแข่งขัน ในระบบ TMS วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. - วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น.
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 10 กรกฎาคม 2567
3. นักกีฬา 8 อันดับแรกชำระค่าสมัครวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.–19.00 น.และอัพโหลดสลิป
หลักฐานการชำระค่าสมัคร หากไม่ชำระค่าสมัครหรืออัพโหลดสลิปหลักฐานการชำระค่าสมัคร จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้
4. หากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตามประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ไม่ชำระค่าสมัคร ให้มอบสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันให้กับลำดับถัดไป โดยสิทธิ์ลำดับถัดไปให้ให้ชำระค่าสมัคร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น. – 19.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ TMS
5. ในกรณีนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากนักกีฬาไม่มาทำการแข่งขัน จะโดนลงโทษ (ติดโทษแบน) โดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขัน รายการ GRAND PRIX สนามถัดไป ไม่ว่านักกีฬาท่านนั้นจะมี Ranking ในลำดับใดก็ตาม ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด
6. นักกีฬาและผู้ฝึกสอนประจำทีมจะต้องสังกัดโดจัง
7. หากนักกีฬาในโดจังใดสมัครแข่งขันในรุ่นเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แยกทีมย่อยให้เรียบร้อย
หากไม่แยกทีมย่อยมา ระบบจะแยกทีมให้โดยเรียงลำดับตามหมายเลข TMS ขึ้นก่อนเป็น A,B,C ตามลำดับ

 

***หมายเหตุ***

  • การจับคู่สายการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมทุกรุ่นอายุใช้ระบบมือวางทุกอันดับ ส่วนที่เหลือ Random (หากมีนักกีฬาอันดับ Thailand Ranking เท่ากัน จะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่ยื่นความประสงค์เข้ามาก่อนโดยยึดเวลาในระบบ TMS เป็นหลักหากเวลาเท่ากันจะให้สิทธิ์แก่นักกีฬาที่สมัคร TMS ก่อนได้สิทธิ์ )
  • ให้ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ของโดจังเป็นผู้รับ ID Card โดยต้องลงชื่อในระเบียบปฏิบัติพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เพื่อสิทธิ์ของนักกีฬา, ของทีม ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้จัดการทีม

 

ระเบียบการแข่งขัน

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.